Kính Proguard Medallas MBUC

❖ Nước sản xuất: Malaysia
❖ Nhà sản xuất: Proguard
❖ Tiêu chuẩn: TCVN 3579- 81
❖ Mắt kính: Ovan Polycarbonate
❖ Gọng Kính: ABS
❖ Độ kính: Không độ